الکترونیک مجموعه پاکی

الکترونیک علمی است که به وسیله آن انسان می تواند فرآیند و جریان الکترون ها را هدایت کند تا به خواسته ها و مقاصد های خود برسد.

مقالات مرتبط با الکترونیک