تندرستی مجموعه پاکی

تندرستی از واژه های تن و درست تشکیل شده که به معنی حرکت پیکره انسانی چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی به جهت درست می باشد

تفاوت تندرستی و سلامتی

  • تفاوت زبانی در این است که تندرستی ریشه فارسی دارد و سلامتی ریشه عربی دارد

  • از نظر فلسفی سلامتی زیر گروه تندرستی است یعنی هر کس سلامت باشد حتما ً تندرست نیست

مقالات مرتبط با تندرستی