دانستنی مجموعه پاکی دانستنی مجموعه پاکی

کاراته

نمایش همه

مسابقه شین کیوکوشین
شهرستان مهاباد

مساباقات ویژه آقایان در تمام رده های سنی در نهم آذر ماه 1400

4 ساعت پیش

سمینار
سبک های ازاد

سمینار در حوزه تجمیع تمامی سبک های ازاد و هم اندیشی میان آن ها

8 ساعت پیش

واکنش تند جهانی
توسط رئیس فدراسیون

رئیس فدراسیون کاراته جهانی مسئولان المپیک 2024 را متهم به عدم پاسخگویی کرد

3 روز پیش

زمزمه توافقات
در حوزه الکترونیکی

مذاکرات در مورد فعال سازی بخش الکترونیکی در حوزه ورزشی و الی الخصوص در حوزه کاراته با به پایان رسیدن کرونا آغاز گردید

12 روز پیش

هند بال

نمایش همه

مسابقه شین کیوکوشین
شهرستان مهاباد

مساباقات ویژه آقایان در تمام رده های سنی در نهم آذر ماه 1400

4 ساعت پیش

سمینار
سبک های ازاد

سمینار در حوزه تجمیع تمامی سبک های ازاد و هم اندیشی میان آن ها

8 ساعت پیش

واکنش تند جهانی
توسط رئیس فدراسیون

رئیس فدراسیون کاراته جهانی مسئولان المپیک 2024 را متهم به عدم پاسخگویی کرد

3 روز پیش

زمزمه توافقات
در حوزه الکترونیکی

مذاکرات در مورد فعال سازی بخش الکترونیکی در حوزه ورزشی و الی الخصوص در حوزه کاراته با به پایان رسیدن کرونا آغاز گردید

12 روز پیش

کنگفو

نمایش همه

مسابقه شین کیوکوشین
شهرستان مهاباد

مساباقات ویژه آقایان در تمام رده های سنی در نهم آذر ماه 1400

4 ساعت پیش

سمینار
سبک های ازاد

سمینار در حوزه تجمیع تمامی سبک های ازاد و هم اندیشی میان آن ها

8 ساعت پیش

واکنش تند جهانی
توسط رئیس فدراسیون

رئیس فدراسیون کاراته جهانی مسئولان المپیک 2024 را متهم به عدم پاسخگویی کرد

3 روز پیش

زمزمه توافقات
در حوزه الکترونیکی

مذاکرات در مورد فعال سازی بخش الکترونیکی در حوزه ورزشی و الی الخصوص در حوزه کاراته با به پایان رسیدن کرونا آغاز گردید

12 روز پیش