زیبایی

زیبایی یک موضوع فلسفی است که به عنوان یک صفتی که باعث شود درک و شناخت از موجودیتی برای فرد لذت بخش باشد تعریف می شود

انواع زیبایی

  • زیبایی ذاتی

  • زیبایی اکتسابی

زیبایی ذاتی

  • هر موجودیتی که بدون اضافه شدن هیچ صفتی برای درک و شناخت آن لذت به همراه داشته باشد را زیبایی ذاتی گویند

زیبایی اکتسابی

  • هر موجودیتی که با اضافه شدن هیچ صفتی برای درک و شناخت آن لذت به همراه داشته باشد را زیبایی ذاتی گویند

  • تعریف دیگر زیبایی اکتسابی در واقع فعل زیبا شدن است

  • زیبا شدن نیاز مند وسایل، لوازم و امکاناتی است که باید استفاده شوند تا این فعل به عمل بپیوندد

راه های دست یابی بهزیبایی اکتسابی

  • شایعه ترین روش در واقع استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی که بیشتر هم مورد توجه خانم ها می باشد.

مقالات مرتبط با زیبایی