فلز

فلز یا فلزات در تعریف مدرن عبارت است از موجودیتی که رسانش بیش از حد و ظرفیت بالا در ساختار لکترونیکی خود دارد فردی جدا از جامعه

دسته بندی فلز ها

  • رنگی مثل مس
  • مات مثل قلع
  • براق مثل طلا

انواع فلزات

انواع اشکال فلز