ورق مس

ورق مس و یا صفحه مس

انواع ورق مس

ضخامت ورق مس استاندارد

  • ورق مس باید بین 1 تا 5 میلیمتر ضخامنت داشته باشد

موضوعات مرتبط با مقاله ورق مس