توسط رضا محمدی در 15 دی ماه، 1399

رضا محمدی یکی از پرستاران بخش کرونا است که در شهرستان شهریار و در بیمارستان نور در حال فعالیت است.