آخرین مقالات

طلاق
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او به عبارت دیگر پایان قانونی زندگی مشترک و جدا شدن همسران از یکدیگر است .
حضانت
حضانت اطفال یعنی نگهداری و تربیت طفل توسط کسانی که قانون مشخص کرده طبق قانون 1168 قانون مدنی (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است)
کپ اینتنس جنسیس
کپ اینتنس جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
آلوئه اینتنس جنسیس
آلوئه اینتنس جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
سونو دیاگنوز جنسیس
سونو دیاگنوز جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
دتو سونیک جنسیس
دتو سونیک جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
آرترو سونیک جنسیس
آرترو سونیک جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
دولو پراکسیس جنسیس
دولو پراکسیس جنسیس یک ژل از شرکت جنسیس است
تقره استرلینگ
نقره استرلینگ یک نوع ترکیبی از نقره است که از آلیاژ نقره و فلز دیگری تشکیل شده که معمولا ً فلز دوم از جنس مس می باشد و بسیار براق می باشد.
فلز
فلز یا فلزات در تعریف مدرن عبارت است از موجودیتی که رسانش بیش از حد و ظرفیت بالا در ساختار لکترونیکی خود دارد فردی جدا از جامعه