آخرین مقالات

کارتری جنسیس
کارتری جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
اچ سی جی سونیک جنسیس
اچ سی جی سونیک جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
دولو کرون جنسیس
دولو کرون جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
دولوکس جنسیس
دولوکس جنسیس یک کرم از شرکت جنسیس است
کلاسیک دولو جنسیس
کلاسیک دولو جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
کلییر اسکین جنسیس
کلییر اسکین جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
هومو سونیک جنسیس
هومو سونیک جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
کرون اکس جنسیس
کرون اکس جنسیس یک محصول از شرکت جنسیس است
طلاق
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او به عبارت دیگر پایان قانونی زندگی مشترک و جدا شدن همسران از یکدیگر است .
حضانت
حضانت اطفال یعنی نگهداری و تربیت طفل توسط کسانی که قانون مشخص کرده طبق قانون 1168 قانون مدنی (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است)